Münür Efe Özel Eğitim Kurumları
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Münür Efe Özel Eğitim Kurumları, kendisi ile ilişkili tüm paydaşlara ait her türlü kişisel verilerin, kanuna bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak, ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurum) tarafından alınmış ve alınacak kararlara, uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır.

Bu “Aydınlatma Metni” ile; Münür Efe Özel Eğitim Kurumları olarak, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında ilişkili tüm paydaşlarımızı bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca, Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2866 Cad No: 10 Çankaya ANKARA adresinde Özel Efe Koleji , Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Münür Efe Özel Eğitim Kurumları bünyesinde kişisel verileriniz;

 • Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Burs başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim-Öğretim etkinliklerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim, seminer veya organizasyonların yürütülmesi,
 • E-okul kayıt süreçlerinin yürütülmesi ve sistemin işletilmesi,
 • Okul yazılım programlarının yürütülmesi ve uygulanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Öğrenci Kartlarının basımı ve takibi süreçleri,
 • Hukuk İşlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Web sayfaları/Sosyal medya araçları vasıtasıyla paydaşlara bilgilendirmelerin yapılması,
 • Farklı Platformlar, Basılı ve Dijital Yayın Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikâyetlerin takibi,
 • İnsan Kaynakları politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve yürütülmesi,
 • Stratejik politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve yürütülmesi,
 • Operasyonel faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve yürütülmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin korunması,
 • Yasal mevzuat gereği, zorunlu sağlık bilgilerinin temini,
 • Veli İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mezun öğrenci süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçlarıyla;

Münür Efe Özel Eğitim Kurumları ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmesi ve ilişkinizin devam ettiği müddetçe, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda, kanunda belirtilen sınırlar çerçevesince; hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak oluşturulmakta, güncellenerek toplanmakta ve işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Münür Efe Özel Eğitim Kurumları olarak; kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun ve yürürlükte olan mevzuatlar kapsamında, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; eğitim-öğretim ve operasyonel faaliyetlerimizin yürütülmesi, güvenliğimizin ve sağlığımızın tesisi, insan kaynakları, mali işler, öğrenci işleri politika ve süreçlerimizin planlanıp icra edilmesi amaçlarıyla; Münür Efe Özel Eğitim Kurumlarının yetkililerine, okul/bölüm yöneticilerine, sadece gerekli hallerde işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle, ifa yardımcılarımızla, alt yüklenicilerimizle, faaliyetlerimiz doğrultusunda, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, resmi makamlarla, ilgili mevzuatlar kapsamda (Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri, hizmet alınan taşeron firmalarına) paylaşılacak, yurt içine veya yurt dışına veri güvenliği tedbirleri dâhilinde aktarılabilecektir.

Ayrıca; Türk Ceza Kanununun 138. maddesinde ve Kanunun 7. maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Münür Efe Özel Eğitim Kurumları tarafından, kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Münür Efe Özel Eğitim Kurumlarının yetkili bölüm ve çalışanları tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, iş yeri hekimi ile revir çalışanlarıyla paylaşılan sağlık verileri, kaza veya diğer sağlık bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Münür Efe Özel Eğitim Kurumları meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanununun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanunun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumlarımız bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve Kanunun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kanun ve yürürlükte bulunan diğer mevzuatlar çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kanunun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi ve açıklamalarınızı, http://www.efekoleji.com.tr/KVK_Basvuru_Formu adresindeki . KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını yukarıda belirtilen adresimize kimliğinizi tesvik edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvk@efekoleji.k12.tr adresine, elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, ve mobil imzalı olarak iletebilirsiniz. Münür Efe Özel Eğitim Kurumlarına iletilmiş olduğunuz başvurularınız Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin Münür Efe Özel Eğitim Kurumlarına ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Münür Efe Özel Eğitim Kurumları, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Münür Efe Özel Eğitim Kurumları, zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili “Aydınlatma Metni”ni güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek KVKK ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.

Efe Koleji Öğrenci Bilgi Sistemi
https://efekoleji.k12net.com
Giriş